I. Úvodné ustanovenia

 1. DobryZubar.sk je špecializovaný portál pre stomatológov, kde Prevádzkovateľ poskytuje stomatológom priestor na inzerciu formou uverejnenia profesionálneho profilu stomatológa. Počet uverejnených profilov stomatológov v rámci jedného mesta je limitovaný. Pre mestá Bratislava a Košice je limit 16 stomatológov/ zubných ambulancií. Pre mestá Prešov, Nitra a Žilina je limit 8 stomatológov/ zubných ambulancií. Pre ostatné mestá je tento počet obmedzený na 6 stomatológov/ zubných ambulancií.
 2. Prevádzkovateľom a výlučným majiteľom portálu DobryZubar.sk je firma Werner, s.r.o., Bojná 309, 95601 Bojná, zapísaná v OR, IČO: 53538633, DIČ: 2121398675, zapísaná v OR na Okresnom súde Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo: 53329/N, ďalej len “Prevádzkovateľ”.
 3. „Používateľom“ je stomatológ, ktorý si registráciou dobrovoľne objednáva uverejnenie verejného profesionálneho profilu stomatológa. Nakoľko uverejnenie verejného profilu je reklamná služba, Používateľ je zároveň chápaný ako inzerent a verejný profil stomatológa ako jeho reklamný priestor.

II. Registrácia, verejný profil Používateľa a ochrana údajov

 1. Vytvorenie profilu Používateľa je podmienené jeho predchádzajúcou registráciou. Pri registrácii si Používateľ určí prihlasovacie meno a heslo a ďalej uvedie svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefón, email) a fakturačné údaje.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov neposkytnúť žiadnej tretej strane údaje, ktoré Používateľ zadáva pri registrácii. Tieto údaje sú potrebné pre úspešné dokončenie registrácie a slúžia na prípadnú komunikáciu s Prevádzkovateľom. Fakturačné údaje sú nevyhnutné pre potreby fakturácie. Registračné ani fakturačné údaje nie sú na stránke viditeľné.
 3. Po úspešnej registrácii sa Používateľ prihlási pomocou používateľského mena a hesla. Po prihlásení bude môcť Používateľ v prípade potreby upraviť svoje registračné a fakturačné údaje, no predovšetkým vyplniť svoj verejný profil stomatológa.
 4. Na údaje, ktoré Používateľ zadáva do svojho verejného profilu stomatológa, sa nevzťahuje Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, pretože Používateľ ich dobrovoľne zadáva s vedomím, že budú verejné a ich vyplnením vyjadruje súhlas s ich uverejnením a ďalším spracovaním. Zároveň sú tieto údaje nevyhnutné pre využitie služieb portálu – Používateľ zadáva tieto údaje, aby boli verejne vyhľadateľné a sú súčasťou jeho reklamného priestoru (t.j. verejného profilu stomatológa).
 5. Uverejnenie vyplneného profilu stomatológa na portáli DobryZubar.sk je platená služba. Ročný poplatok za uverejnenie profilu je 40 €, je uvedený aj na stránke s registráciou a na stránke používateľského konta.
 6. Vyplnený profil stomatológa bude uverejnený na portáli po uhradení ročného poplatku na číslo účtu/IBAN Prevádzkovateľa SK03 8330 0000 0022 0192 9624. Pri platbe Používateľ zadáva variabilný symbol 8888 a pre správnu identifikáciu platby do poznámky k objednávke uvedie svoje meno bez diakritiky. Platobné údaje sú uvedené aj na stránke používateľského konta.

III. Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ si po registrácii a následnom prihlásení do svojho účtu bude môcť vyplniť verejný profil stomatológa, kde uvedie svoje kontaktné údaje, krátke informácie o svojej ambulancii a takisto si bude môcť pridať referencie spokojných pacientov. Profil stomatológa bude aktivovaný až po zaplatení ročného poplatku.
 2. Používateľ si registráciou objednáva možnosť uverejnenia profilu. V prípade, ak Používateľ nezaplatí ročný poplatok, jeho profil uverejnený nebude, no bude mať stále možnosť prihlásenia sa do svojho účtu. Používateľ môže za uverejnenie profilu zaplatiť aj neskôr, no nakoľko je zoznam limitovaný počtom stomatológov, prednostné právo uverejnenia profilu majú používatelia, ktorí poplatok uhradia skôr.
 3. O ukončení platnosti profilu bude Používateľ vopred informovaný Prevádzkovateľom. Používateľ sa nezaväzuje poplatok uhradiť aj na nasledujúci rok, no aj v prípade obnovovania profilu platí, že prednostné právo zobrazenia v danom meste má ten Používateľ, ktorý poplatok uhradí skôr.
 4. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za všetok obsah, ktorý pridá do svojho verejného profilu, vrátane správnosti uvedených informácií. Nesie zodpovednosť aj za správnosť kontaktných informácií a fakturačných údajov zadávaných pri registrácii.
 5. Používateľ má právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie.
 6. Súčasťou verejného profilu stomatológa je aj fotografia, ktorú môže Používateľ nahrať do svojho profilu. Používateľ má právo uverejniť len fotografiu, ku ktorej vlastní licenčné práva. Používateľ môže nahrať fotografiu svojej tváre, prípadne loga svojej stomatologickej ambulancie (firmy), prípadne fotografie ambulancie.
 7. Používateľ môže do sekcie odporúčaní pacientov v texte odporúčania uverejniť meno pacienta len v prípade, že mu na to pacient (resp. klient) dal povolenie.

IV. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Vzhľadom na to, že na portáli DobryZubar.sk je zoznam stomatológov limitovaný počtom uverejnených profilov, Prevádzkovateľ má právo zamietnuť uverejnenie nových profilov stomatológov, dokonca aj vtedy, ak za uverejnenie profilu už zaplatili. V prípade zamietnutia profilu sa Prevádzkovateľ zaväzuje platbu Používateľovi vrátiť do 7 dní odo dňa obdržania platby.
 2. Prevádzkovateľ má právo po predchádzajúcej dohode s Používateľom zmeniť mesto, v ktorom sa bude profil Používateľa zobrazovať. Prevádzkovateľ môže upraviť údaje Používateľa zadané v jeho verejnom profile v prípade nájdenia chýb v kontaktných údajoch, ktoré Používateľ zadal, a to aj bez jeho predchádzajúceho súhlasu; nie je to však jeho povinnosť.
 3. Prevádzkovateľ môže, ale nie je povinný editovať údaje v profile Používateľa po požiadaní Používateľom, nakoľko údaje si Používateľ môže zmeniť jednoducho sám po prihlásení do svojho účtu. Prevádzkovateľovi vzniká taká povinnosť jedine v prípade, ak nastane technická chyba na portáli DobryZubar.sk, ktorá neumožní editáciu údajov Používateľom.
 4. Po ukončení zaplateného obdobia zobrazovania profilu stomatológa (1 rok) Prevádzkovateľ nemá povinnosť jeho profil ďalej verejne zobrazovať a má právo, ale nie povinnosť, ho o ukončení informovať.
 5. Prevádzkovateľ bude vynakladať svoje úsilie a prostriedky na zabezpečenie fungovania a prevádzky portálu DobryZubar.sk, neposkytuje však záruku jeho úplnej funkčnosti a dostupnosti a nenesie zodpovednosť za prípadnú nedostupnosť portálu spôsobenú krátkodobým výpadkom servera, obmedzením zo strany poskytovateľa webhostingu alebo inou treťou stranou. V prípade chýb funkčnosti portálu sa Prevádzkovateľ bude snažiť chyby odstrániť v čo najkratšom čase.
 6. Prevádzkovateľ má právo v prípade potreby vykonať údržbu portálu, upravovať alebo obmedziť funkčnosť portálu, zasahovať do zmien dizajnu, obmedziť prístupnosť jednotlivých častí portálu, zobrazovať reklamu na portáli, zmeniť účel používania služieb portálu aj cenu ponúkaných služieb. Portál DobryZubar.sk je súčasťou nehmotného majetku Prevádzkovateľa a z tohto dôvodu s ním môže vynakladať podľa vlastného uváženia.
 7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah (informácie a fotografie), ktorý na portál vloží Používateľ, a nie je zodpovedný ani za ich správnosť či prípadné porušenie licenčných práv.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky portálu DobryZubar.sk a právne vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Registráciou Používateľ súhlasí s uvedeným obchodnými podmienkami, berie na vedomie svoje práva a povinnosti i práva a povinnosti Prevádzkovateľa portálu.
 3. Uvedené obchodné podmienky sú platné od 9. marca 2023 až do odvolania alebo jednostrannej zmeny zo strany Prevádzkovateľa.